fbpx

Δήλωση Πολιτικής Βίας

 • Επιχείρηση – Παράρτημα: STUDIO LIFE HOME IKE
 • Στοιχεία Εργοδότη – Νόμιμου εκπροσώπου
 • ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
 • ΟΝΟΜΑ: ΕΛΕΝΗ
 • ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΑΦΜ: 055084335
 • Δ.Ο.Υ: ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ
 • Βεβαιών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
 1. Η STUDIO LIFE HOME IKE τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός άριστου περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σ’ ένα κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. H STUDIO LIFE HOME IKE δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

 3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

 1. εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία η οποία έχει προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων της Εταιρείας. Σύμφωνα με αυτή, έκθεση εργαζομένου σε επικίνδυνη κατάσταση βίας και παρενόχλησης στην εργασία, είναι δυνατόν να επιφέρει σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Επίσης άγχος και μειωμένη απόδοση και παραγωγικότητα.

 2. μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς:

  • Ενθάρρυνση για τη διατήρηση κατάλληλου εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.
  • Ανοικτή επικοινωνία με τον εργοδότη, τους άμεσα προϊσταμένους και τους συναδέλφους.
  • Διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών
  • Εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση/πληροφόρηση προκειμένου ν’ ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα αναφορικά με την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.
  • Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς (π.χ. αποφυγή εξαρτήσεων), αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.
  • Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.
  • Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας.

 3. ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού: H STUDIO LIFE HOME IKE μέσω του Τμήματος Προσωπικού που διατηρεί, οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων. Επιπρόσθετα ενθαρρύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και στελεχών της Διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

 4. πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

  Μέσω της παρούσας Πολιτικής αλλά και της Οδηγίας Καταγγελιών και Πειθαρχικών Ποινών η οποία περιγράφει τη Διαδικασία Καταγγελιών και Πειθαρχικών Ποινών, η STUDIO LIFE HOME IKE πληροφορεί το προσωπικό ότι σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει α) δικαίωμα δικαστικής προστασίας, β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ) αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και δ) καταγγελίας εντός της επιχείρησης σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά η καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της επιχείρησης, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια αρχή.

  Αρμόδια Τηλέφωνα

  • ΣΕΠΕ – ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ τηλ. 21 0 5281 202-209
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ τηλ.1555
  • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ τηλ. 21 3 1306 600
  • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ – ΓΡΑΜΜΗ SOS τηλ. 15900

 5. ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ανησυχίες ή να θίγουν ζητήματα μέσω του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ που ορίζεται ως το άτομο αναφοράς για τέτοια περιστατικά.

 6. προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή. Ενδεικτικές ενέργειες από την STUDIO LIFE HOME IKE περιλαμβάνουν την παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.

 7. Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

  Η STUDIO LIFE HOME IKE μέσω της Οδηγίας Καταγγελιών και Πειθαρχικών Ποινών, ενημερώνει αναφορικά με:

  1. τους δίαυλους επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα τα οποία είναι το Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης και άτομο αναφοράς η Υπεύθυνη Συστημάτων Διαχείρισης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

  2. την έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων

  3. την απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

  4. την περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων.

  5. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

  6. τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top